مسابقات كشوري تگ راگبي پسرانمسابقات كشوري تگ راگبي پسران

تهران در تاريخ 11 بهمن ماه ميزبان مسابقات تگ راگبي كشوري در بخش پسران مي باشد. لذا تيم ها تا پايان وقت اداري ١٢ ديماه فرصت دارند تا از طريق ايميل انجمن اعلام امادگي نمايند.
بعد از پايان وقت اداري تيم ها اعلام خواهند شد و تيم هايي كه اعلام امادگي نكرده باشند پذيرفته نخواهند شد.
ورود 10 بهمن ماه
مسابقات صبح 11 بهمن
خروج 11 بهمن ماه

تيم هاي تهران و توابع تهران از خوابگاه برخوردار نمي باشند.