مسابقات تگ راگبي به مناسبت دهه مباركه فجر در مدارس استان فارس

مسابقات تگ راگبي به مناسبت دهه مباركه فجر در مدارس استان فارس