حضور رئیس انجمن و بازیکنان راگبی در مرکز معلولین ذهنی تهران