همراهی راگبی بازان در امداد رسانی در استان های گلستان و فارس به آسیب دیدگان